View Single Post
Kazerei
(10-13-2012, 07:39 AM)
Kazerei's Avatar
I trust Iwata. He's done good things for Nintendo.